Sprawozdania finansowe

f101Czym są sprawozdania finansowe?

Czym różni się bilans od rachunku zysków i strat?

Co kryje się pod każdą z pozycji bilansu i rachunku zysków i strat?

Pamiętam jak kilka lat temu brałam do ręki bilans mojej firmy i z całkowitą ignorancją podpisywałam nie zastanawiając się co w ogóle w nim jest. Nawet byłam przekonana, że ta wiedza do niczego nie jest mi potrzebna. W przypadku rachunku zysków i strat może było lepiej, bo wiedziałam, że jak ostatnia pozycja jest na plusie, to znaczy, że jest dobrze. I to mi wystarczało. Do głowy mi nie przyszło jak wiele informacji o biznesie jest zawartych w tych dokumentach. Są skarbnicą rzetelnej i prawdziwej wiedzy o firmie. Na stronie internetowej, w reklamie można napisać wszystko. W bilansie i rachunku wyników nie ma miejsca na „reklamę”.

 

 

Sprawozdania finansowe – upublicznianie

Każda firma zarejestrowana w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) ma obowiązek składania sprawozdań finansowych. W zasadzie dotyczy to prawie wszystkich spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych podlegających badaniu przez biegłego rewidenta. Są one publiczne i można uzyskać dostęp do danych każdej firmy zarejestrowanej w KRS oraz zakupić dostęp do jej sprawozdań finansowych na stronie KRS online.

Przepisy dokładnie regulują kwestię jakie podmioty i kiedy mają obowiązek składania sprawozdań jak również to kiedy te sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Aktualnie obowiązujące przepisy w tym względzie powinna znać Twoja księgowa. Możesz również wyczytać szczegóły na INFOR.PL lub GOFIN.PL. Można się tego dowiedzieć w wielu miejscach, więc nie będę o tym pisać tutaj.

 

To o czym będę pisała, to duży poziom ogółu, moją ideą nie jest przekazanie instrukcji tworzenia sprawozdań finansowych ani umiejętności wnikliwej analizy godnej doktoratu, tylko chcę pokazać Ci co jest w tym ważne, co kryje się pod poszczególnymi elementami, co pokazują nam sprawozdania finansowe.

 

Sprawozdanie finansowe – elementy.

Podstawowe sprawozdanie finansowe składa się z 3 części:

 • Rachunek wyników (zysków i strat).
 • Bilans
 • Rachunek przepływów pieniężnych.

W sprawozdaniu składanym do KRS są uzupełniane o sprawozdanie zarządu i inne informacje dodatkowe.

Możesz zerknąć na pliki zawierające przykładowe sprawozdania finansowe za dwa kolejne lata. Możesz również wziąć do ręki własne sprawozdania przygotowane dla Ciebie przez księgową. Ułatwi Ci to zrozumienie poszczególnych pozycji. Osobiście radziłabym Ci wziąć do ręki bilans i rachunek wyników Twojej firmy, jednak jeżeli jest to niemożliwe to skorzystaj z załączonych plików.

 

Bilans – majątek i finansowanie.

Bilans jest obrazem przedsiębiorstwa na dany dzień. Fotografią, na której pozostaje obraz stanu w jakim było przedsiębiorstwo w danym momencie. Obrazuje stan majątku firmy oraz jak firma go sfinansowała. Składa się z dwóch równoważnych części. O tym czym są aktywa i pasywa pisałam już w poprzednim wpisie. Nie pisałam jednak o podstawowej zasadzie bilansowej:

 

Aktywa = Pasywa

 

Zobacz na załączonym przykładzie lub własnym sprawozdaniu.

Nie może być inaczej, bowiem i aktywa i pasywa to obraz tego samego tylko z dwóch punktów widzenia. To tak jakby dwie osoby robiły jednocześnie zdjęcia jednego drzewa. Jeden fotograf stoi pod drzewem, a drugi unosi się w balonie ponad nim. Dwa różne zdjęcia ale to samo drzewo. Podobnie jest z bilansem.

 

 1. Aktywa dzielą się na:

Aktywa trwałe

 • Wartości niematerialne i prawne (patenty, prawa autorskie, wartość firmy, wartość marki o ile została wyceniona).
 • Rzeczowe aktywa trwałe:
  • Środki trwałe (budynki, grunty, lokale, wyposażenie, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne).
  • Środki trwałe w budowie (jak sama nazwa wskazuje).
  • Zaliczki na środki trwałe w budowie (często zdarza się w przypadku deweloperów, firm wykonawczych itp.).
 • Należności długoterminowe (>12 miesięcy).
 • Inwestycje długoterminowe (o ile firma takie popełnia, czyli na przykład kupuje inną firmę, inwestuje w oddział w innym kraju, itp.).
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (sama nie do końca wiem czym one są a mój Dyrektor Finansowy po kilku próbach wytłumaczenia mi tego zagadnienia, powiedział, że poradzę sobie bez tej wiedzy, więc sobie radzę i Ty też Sobie poradzisz).

 

Aktywa obrotowe

 • Zapasy (materiały, półprodukty, produkty w trakcie produkcji, produkty gotowe, towary, czyli ogólnie rzecz biorąc coś co rozumiemy jako magazyn).
 • Należności krótkoterminowe (czym są należności i o wielu innych definicjach dowiesz się we wpisie Finanse-podstawowe pojęcia, na marginesie dodam, że mowa tu o należnościach brutto):
  • Od jednostek powiązanych (czyli naszych firm córek, oddziałów, itp.).
  • Od pozostałych (z tytułu dostaw, usług, podatków).
 • Inwestycje krótkoterminowe:
  • W jednostkach powiązanych.
  • W pozostałych jednostkach (pożyczki udzielone).
  • Środki pieniężne (kasa i bank, czyli dostępna gotówka i pieniądze na koncie firmowym).
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (jw., radzę sobie bez tej wiedzy).

 

Drugą strona bilansu są pasywa, czyli kapitały.

 

 1. Pasywa:

Kapitał własny

 • Kapitał (fundusz ) podstawowy (jest tym co na początku wniosłeś do Swojej firmy).
 • Należne wpłaty na kapitał podstawowy (jeżeli podczas zakładania firmy deklarowałeś pewną kwotę kapitału i jej nie wniosłeś od razu, to pozostała część pojawi się w tej pozycji bilansu z wartością ujemną, bo jest tym czego w kapitale nie ma a powinno).
 • Udziały (akcje) własne (też będą miały wartość ujemną i pojawią się w spółce akcyjnej).
 • Kapitał zapasowy (dotyczy spółek akcyjnych, które gromadzą tu środki na pokrycie ewentualnych strat finansowych).
 • Kapitał z aktualizacji wyceny (o ile firma taką robi).
 • Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) (w tej części bilansu znajdą się skumulowane zyski z lat poprzednich o ile je pozostawiłeś w firmie. To Ty jako właściciel firmy decydujesz o podziale wypracowanego przez firmę zysku, albo go wypłacasz wspólnikom lub wspólnikowi, czyli Sobie lub pozostawiasz go w firmie powiększając jej kapitał czyli zwiększając jej możliwości finansowe i umożliwiając wzrost. Oczywiście możesz robić i to i to, czyli część zysku wypłacić Sobie, część pozostawić w firmie).
 • Zysk /starta z lat ubiegłych (w tej pozycji znajdzie się niepodzielony jeszcze zysk z lat ubiegłych).
 • Zysk / strata netto z danego roku bilansowego
 • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (ma wartość ujemną i dotyczy wypłat dywidend dokonanych w trakcie trwania roku).

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 • Rezerwy na zobowiązania (czasami firmy otwierają rezerwy, czyli deklarują, że pewna kwoty w przyszłości będzie przeznaczona na dany cel, w tym przypadku otwiera się rezerwę na przyszłe zobowiązanie, które trzeba będzie zapłacić. Często banki i instytucje finansowe, a nawet nasze państwo, otwierają rezerwy „blokując” w ten sposób pewne kapitały na rzecz przyszłych wydatków czy kosztów, chociażby takich jak spłata zadłużenia).
 • Zobowiązania długoterminowe (>12 miesięcy, w poprzednim wpisie znajdziesz informację czym są zobowiązania, podobnie jak w przypadku należności mowa tu o kwotach brutto, czyli pełnych kwotach wynikających z wystawionych nam faktur):
  • Wobec jednostek powiązanych.
  • Wobec pozostałych jednostek.
  • Kredyty i pożyczki.
  • Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (nas to raczej nie będzie dotyczyć).
  • Inne
 • Zobowiązania krótkoterminowe (<12 miesięcy):
  • Wobec jednostek powiązanych.
  • Wobec pozostałych jednostek (kredyty, pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw, zaliczki otrzymane na dostawy w przypadku jeżeli klient nam przedpłaca, zobowiązania wekslowe, podatki do zapłacenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, wynagrodzenia i inne).
  • Fundusze specjalne (takie jak Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych, Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.).
 • Rozliczenia międzyokresowe.

 

Wytłumaczę na przykładzie jak rozumieć różnicę pomiędzy pasywami a aktywami.

Załóżmy, że nabyliśmy towar za kwotę 10 tysięcy złotych. Na taką kwotę brutto dostaliśmy fakturę. Część z tych towarów sprzedaliśmy dwa dni później za kwotę 3 tysięcy złotych (przy czym nie jest to cena sprzedaży tylko wartość za jaką je kupiliśmy). Wobec tego w bilansie na dzień dzisiejszy będziemy mieć 10 tysięcy złotych w zobowiązaniach po stronie pasywów, a po stronie aktywów będzie 3 tysiące złotych w należnościach i 7 tysięcy złotych w zapasach pomniejszone o należny VAT. Te same 10 tysięcy ale inaczej przedstawione. Podatek VAT w bilansie jest liczony wspólnie, a nie od każdej transakcji i znajdzie się w zobowiązaniach, jeżeli powinniśmy go zapłacić lub w należnościach jeżeli należy się zwrot z tytułu podatku VAT.

 

Zobowiązania są również pewnym kapitałem jaki został „włożony w naszą firmę”. Do momentu dopóki nie zapłacimy naszemu dostawcy jest to w naszym kapitale, a raczej obcym kapitałem pracującym w naszej firmie. Niektóre z początkujących firm często finansują swoją działalność z zobowiązań i to można wyczytać z bilansu. O czym w kolejnym wpisie.

 

Jak łatwo się domyślać nie każda pozycja w bilansie będzie mieć pewną wartość, wiele pozycji pozostanie zerowych. Wszystko zależy od specyfiki i skomplikowania działalności firmy. Na przykład firmy produkcyjne posiadają dużą wartość aktywów trwałych, firmy handlowe dużą wartość aktywów obrotowych. Przedsiębiorstwa na początku działalności będą miały prostszy bilans, mniej pozycji, mniejsze sumy bilansowe. Instytucje finansowe będą miały rozbudowaną część pasywów, bowiem ich znaczne kapitały są lokowane w różnych miejscach. O tym wszystkim więcej w kolejnym wpisie.

 

Rachunek wyników (zysków i strat) – co się w firmie wydarzyło.

Rachunek wyników (rachunek zysków i strat) jest zestawieniem przychodów i kosztów jakie firma wygenerowała i poniosła w danym okresie czasu. Mówi o tym co się w firmie wydarzyło, jest dynamiczny, a nie tak jak bilans statyczny. Większość przedsiębiorców patrzy częściej na rachunek wyników, bowiem jego ostatnia pozycja jest dla nas najbardziej istotna. Na końcu rachunku zysków i strat dowiadujemy się jaki zysk netto wypracowała firma.

 

Rachunek wyników można sporządzać w dwóch wariantach:

 

 1. kalkulacyjnym – osiągnięte przychody ze sprzedaży odnoszone są do kosztów wytworzenia produktów sprzedanych powiększonych o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży
 2. porównawczym – osiągnięte przychody ze sprzedaży odnosi się do kosztów danego okresu ujętych według rodzaju.

 

Wiem, że te wyjaśnienia są dość mętne i niezrozumiałe. W zasadzie nie ma znaczenia, czy firma przedstawia rachunek zysków i strat w wariancie takim czy siakim, bowiem na końcu i tak dostajemy wynik w postaci zysku netto, a on zawsze jest takim sam. To w jaki sposób dana firma przygotowuje rachunek wyników zależy od tego jaki schemat przyjmie osoba odpowiedzialna za rachunkowość w danej firmie. Z Twojego punktu widzenia, jako osoby zarządzającej ma to tylko takie znaczenie na ile rozumiesz mechanizm powstawania sprawozdania.

 

Przeanalizujmy po kolei elementy rachunku wyników:

Część pierwsza rachunku wyników będzie się różniła dla wariantów porównawczego i kalkulacyjnego, część druga, jest identyczna.

Wariant porównawczy (WP) Wariant kalkulacyjny (WK)
A. Przychody netto ze sprzedaży

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość + zmniejszenie – wartość -)

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty

V. Podatek akcyzowy

VI. Wynagrodzenia

VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VIII. Pozostałe koszty rodzajowe

IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

 

A. Przychody netto ze sprzedaży

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

E. Koszty ogólnego zarządu

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

 

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

VI. Inne

I. Zysk (starta) z działalności gospodarczej (F+G-H)

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski i straty)

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)

L. Podatek dochodowy

M. Zysk (starta) netto (K-L-M)

G. Pozostałe przychody operacyjne

IV. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

V. Dotacje

VI. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

VII. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

VIII. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IX. Inne koszty operacyjne

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III Zysk ze zbycia inwestycji

X. Aktualizacja wartości inwestycji

XI. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

XII. Inne

L. Zysk (starta) z działalności gospodarczej (I+J-K)

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski i straty)

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)

O. Podatek dochodowy

P. Zysk (starta) netto (N-O-P)

 

Jak widzisz z powyższej tabeli można w uproszczeniu powiedzieć, że wariant porównawczy od kalkulacyjnego rachunku zysków i strat różnią się głównie sposobem przedstawiania kosztów w powiązaniu ze sprzedażą. W wariancie kalkulacyjnym zysk ze sprzedaży jest bezpośrednio pomniejszony o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, czyli bez „rozbicia” na koszty rodzajowe, tak jak to ma miejsce w wariancie porównawczym. Oczywiście, że księgowa lub ktoś kto się zajmuje rachunkowością zakrzyknie, że różnica polega na sposobie rozliczania kont i tak dalej. Dla nas, jako zarządzających firmą istotne jest zrozumienie co jest w sprawozdaniu a nie jak się go tworzy.

 

Pkt A

Przychody ze sprzedaży netto jest to wartość sprzedaży netto, bez podatku VAT, lub też w całości w przypadku działalności zwolnionej z VAT. O tym czym różni się produkt od towaru już wiemy z poprzednich wpisów.

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby – dotyczy sytuacji kiedy w firmie pojawi się obrót wewnętrzny. Na przykład ma to miejsce gdy firma produkuje coś dla własnej działalności a nie na sprzedaż (zakład stolarski wyprodukował zestaw mebli na wystawę).

 

Pkt. B wariantu kalkulacyjnego WK

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów to koszty, które trzeba było ponieść aby wyprodukować sprzedane w danym okresie czasu produkty, uwzględniając koszty hali produkcyjnej, amortyzacje budynków, czy maszyn, zużycie materiałów, wynagrodzenia zatrudnionych przy produkcji pracowników i tym podobne.

Koszt zakupu sprzedanych towarów jest ceną jaką zapłaciliśmy za towar, który został odsprzedany klientom. Pisałam już w poprzednim wpisie, że często zdarza się w firmach produkcyjnych sprzedawać nie tylko produkty ale również towary i materiały.

 

Pkt B wariantu porównawczego WP

Amortyzacja – o tym czym jest amortyzacja było również w temacie Finanse – podstawowe pojęcia.

Zużycie materiałów i energii – w tym miejscu rachunku znajdują się koszty związane z materiałami, użytymi do produkcji (o ile jest to firma produkcyjna) ale nie tylko. Do tych kosztów należą również koszty materiałów biurowych, środków czystości, niewielkich mebli, elementów wyposażenia, które mają wartość poniżej 3500 złotych, prądu, wody i wiele innych związanych z codzienną działalnością firmy.

Usługi obce – to jak sama nazwa wskazuje koszty związane z tym, że ktoś dla nas coś zrobił. Tu znajdą się takie rzeczy jak transport, prawnik, sprzątanie, odśnieżanie, hotele, doradcy, wynagrodzenia pracowników na działalnościach gospodarczych i tak dalej.

Podatki i opłaty – nie muszę chyba wyjaśniać czym są podatki. Dodatkowo jeszcze w tym miejscu znajdą się akcyza, opłaty celne, koncesyjne i tym podobne.

Wynagrodzenia – dotyczą pracowników zatrudnionych w firmie, jak również Twojego wynagrodzenia jakie pobierasz pełniąc funkcje w zarządzie. Jeżeli zdarza się, że w firmie są umowy zlecenia to również traktowane są jako wynagrodzenia w rachunku wyników.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – podobnie jak w przypadku podatków jest to koszt na jaki mamy niewielki wpływ i wynika z tego jaki jest stan zatrudnienia w firmie i poziomy wynagrodzeń.

Pozostałe koszty rodzajowe – tu wkładamy wszystko to co nie weszło w inne kategorie, w tym kolacje z klientami i kontrahentami, upominki, promocja i reklama, podróże służbowe, ryczałty za samochody prywatne używane przez pracowników i wiele innych kosztów.

 

Pkt.C wariantu kalkulacyjnego WK

Koszty sprzedaży – w punkcie tym umieszczane są wszystkie koszty jakie trzeba było ponieść aby sprzedać produkty czy towary lub też usługi, takie jak podróże służbowe, koszty promocji i reklamy, wynagrodzenia handlowców, pracowników obsługi klienta, transportu i spedycji, i tym podobne.

 

Pkt D wariantu kalkulacyjnego WK

Koszty ogólne zarządu – w tym miejscu rachunku zysków i strat pokazane są koszty tak zwanego biura i administracji, w tym wynagrodzenia, wynajem budynków, ich amortyzacja, doradztwo lub usługi prawne, i wiele innych kosztów.

 

Pozostałe elementy rachunku zysków i strat są identyczne dla obu wariantów, i kalkulacyjnego i porównawczego.

 

Pkt D wariant porównawczy (WP), pkt G wariant kalkulacyjny (WK)

Pozostałe przychody operacyjne – pojawiają się kiedy firma wygeneruje przychody inne niż ze sprzedaży produktów, usług, czy towarów. Mowa tu o przypadkach kiedy zbywamy środek trwały (np.: budynek, samochód), dostajemy dotacje lub inne środki związane w działalnością firmy ale nie będące bezpośrednio związane ze sprzedażą.

 

Pkt E WP, pkt H WK

Pozostałe koszty operacyjne – jeżeli zdarzy się tak, że środek trwały ulegnie uszkodzeniu lub utracie albo też sprzedasz go po niskiej wartości wtedy stanie się to kosztem operacyjnym. Takim kosztem będzie również obniżenie wartości aktywów, na przykład budynek lub grunt straci na wartości z różnych powodów.

 

Pkt G i H WP, pkt J i K WK

Przychody i koszty finansowe – są dość dobrze opisane w samym sprawozdaniu, poza odsetkami, dywidendami uwzględniają również różnice kursowe, czyli to co można było zarobić lub stracić na różnicach kursów walut w handlu zagranicznym.

 

Pkt J WP, pkt M WK

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – to może być przychód ze sprzedaży zorganizowanej części firmy, przychody w związku z likwidacją skutków zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, powódź, inny kataklizm) i wypłatą odszkodowań, lub straty związane z tymi zdarzeniami losowymi lub usuwaniem ich skutków, zyski z restrukturyzacji lub straty związane z zaniechaniem restrukturyzacji lub likwidacji pewnej części działalności. W tym miejscu mogą znaleźć się niektóre rezerwy, które nie są związane z podstawową działalnością operacyjną.

 

Na koniec rachunku wyników mamy czysty zysk jaki wypracowało przedsiębiorstwo w danym okresie czasu.

 

Wróćmy do przykładu transakcji, kiedy to nabyliśmy towaru za 10 tysięcy złotych i sprzedaliśmy go za kwotę 3 tysiące. W rachunku wyników, inaczej niż w bilansie przedstawiamy kwoty netto, czyli pomniejszone o VAT. Jeżeli nabyliśmy towar i część z niego została sprzedana, to pojawi nam się w pozycji przychodów, a wartość po jakiej nabyliśmy dany towar znajdzie się w kosztach w wartości sprzedanych towarów. Inny przykład to zakup maszyny o wartości powyżej 3500 złotych. W przypadku bilansu „wejdzie nam” ona w całości swojej wartości w środki trwałe, czyli powiększy aktywa obrotowe oraz po stronie pasywów znajdzie się w zobowiązaniach o ile nie została zapłacona. W rachunku zysków i start zobaczymy jedynie wartość odpisu amortyzacyjnego za dany okres czasu a nie samą wartość maszyny. Bilans jest obrazem statycznym przedsiębiorstwa, rachunek wyników dynamicznym.

 

Osobiście polecam usiąść nad bilansem i rachunkiem zysków i strat z własną księgową lub pracownikiem biura rachunkowego i przepytać co znajduje się pod każdą z pozycji w Waszym sprawozdaniu, bowiem firmy mają swoją specyfikę, księgowość jest prowadzona w różny sposób a koszty dzielone na różne konta. To co ja przedstawiłam powyżej to pewien szablon. Dowiedz się dokładnie co kryje się pod każdą pozycją Twoich sprawozdań. Znacznie pogłębi to Twoją wiedzę na temat własnej firmy i wierz mi, że nie jest to trudne, trzeba tylko poświęcić trochę czasu. A z pewnością się opłaci.

 

Rachunek przepływów pieniężnych – kasa musi być i koniec.

Na koniec został nam rachunek przepływów pieniężnych.

Jest to sprawozdanie przypominające trochę rachunek zysków i strat. Kiedy weźmiesz do ręki rachunek przepływów własnej firmy lub spojrzysz na załączony, to zobaczysz, że układ jest podobny, z tą różnicą, że zamiast przychodów i kosztów mamy wpływy, wydatki, zmiany wartości i korekty. Na koniec rachunku przepływów finansowych za dany okres czasu powinna się znaleźć kwota jaką na koniec okresu firma miała na kontach i w kasie. Kwota ta powinna się zgadzać z pozycją bilansową:

Aktywa obrotowe – Inwestycje krótkoterminowe – Środki pieniężne

W załączonym przypadku firma w 2014 roku wykazała dodatni bilans wpływów z działalności operacyjnej, za to ujemny z inwestycyjnej i finansowej. Z obydwu ostatnich wydatki przewyższyły wpływy. Jednak wpływy „operacyjne” były na tyle wysokie, ze zbilansowały wydatki i firma na koniec roku wykazała przepływ dodatni. Więcej do niej wpłynęło niż zostało wydatkowane (punkt D), w związku z tym stan dostępnych środków (kasy) na koniec roku był wyższy niż na początku (punkty G i F).

Kwestią płynności finansowej zajmę się w oddzielnym wpisie, bowiem jest to bardzo ważna rzecz i warto nauczyć się jak osiągać i jak utrzymać płynność finansową.

 

Ten wpis był dość „mozolny”, jednak niezbędny do tego aby nauczyć się interpretować sprawozdania finansowe, rozumieć je i czerpać z nich przydatne informacje. A o tym już kolejnym razem.

Pozdrawiam,

[email protected]